Πτυχία στη γαλλική γλώσσα

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 / C2

 • D.A.L.F. – Option Lettres ή DALF C2
 • SORBONNE II
 • SORBONNE 3ème degré
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau C2

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 / C1

 • DALF C1
 • SORBONNE I
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau C1

ΕΠΙΠΕΔΟ B2

 • DELF B2
 • SORBONNE B2
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau B2

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

 • DELF B1
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau B1

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

 • DELF A2
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau A2

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

 • DELF A1
 • I.S.L.V. Université de Liège – Niveau A1